Våra tjänster

Våra tjänster

Fastighetsförvaltning 


Våra förvaltare tar hand om underhållsplanering och upprättar planer för hur fastigheterna skall skötas över tid på ett miljömässigt och hållbart sätt. Med ett välplanerat underhåll minskas risken för driftstopp och närmiljön kan hållas trivsam och trygg.


Den tekniska förvaltningen omfattar:


Hantering av försäkrings- och skadeärenden


Tekniskt stöd till styrelse eller fastighetsägare

Bevakning av myndighetskrav

Upphandling av tjänster och materiel

Underhållsplan

Hantering av störningsärenden

Månadsvis rapport

Fastighetesskötsel


En fastighet kräver löpande tillsyn och god teknisk kompetens. Vi erbjuder felanmälan med åtgärd. Våra fastighetsskötare har högt tekniskt kunnande och dokumenterar alla åtgärder och avläsningar i vårt system. 

Våra fastighetsskötare är styrelsens höger hand  och tar ansvar för att allt fungerar som de ska samt ger

förslag på förebyggande åtgärder och förbättringar.

I grundtjänsten fastighetsskötsel ingår:


Felanmälan per web/mail/telefon


Rondering

Felavhjälpning

Dokumentation av UE-arbeten

Avläsningar i undercentral och fläktrum

Nyckelhantering

Systematiskt brandskyddsarbete

Fastighetsutveckling


Våra arkitekter och konsulter tar fram hyresgästanpassningar, hjälper till med bygglov och detaljplaneändringar samt stöttar vid exploatering av fastighet och mark. Vi tar fram förslag till ändrad användning samt inventerar lagrum för om- och tillbyggnader.

Upphandlingsstöd


Vi tar hand om upphandling av entreprenader och tjänster med konkurrensutsättning av dessa. Efter analys levererar vi utvärdering av inkomna anbud samt beslutsunderlag. Arbeten och tjänster granskas genom besiktning och kontroller.

Fastighetsutveckling omfattar bland annat:


Utvärdering av lokaler

Förslag till exploatering och värdehöjande insatser

Förslagsskisser och hyresgästanpassningar

Bygglov och bygghandlingar

Förstudier för nybyggnation

Underlag till detaljplaneändringar

Detta ingår i vår upphandlingstjänst:


Framtagande av anbudsförfrågan


Teknisk kravställan

Bakgrundskontroll av leverantörer

Anbudsutvärdering

Jämförelsekalkyl

Stöd för kvalitetsbedömning

Rapport med analys och viktning av resultat

Beslutsunderlag inför upphandling


Myndighetskontakter


Har ni tänkt bygga men är osäker på vad som krävs?

I de flesta byggprojekt måste olika slags anmälningar och ansökningar göras till myndigheter. Vi har lång erfarenhet och bra upprättade rutiner gällande myndighetskontakter. 

Projekt- och byggledning


Stambyten, fasadrenoveringar, balkongbyggen och andra större upprustningsarbeten.

Vi är verksamma inom byggprocessens alla faser, från att utveckla projekt, leda utförandet genom hela projektgenomförandet och stödja i förvaltnings- och driftfaser. 

Tjänster inom projekt- och byggledning:


Projekteringsledning

Byggledning

Projektledning

Installationsledning


Byggherreombud

Några exempel på myndighetskontakter:


Bygganmälan 


Bygglovsansökan

Planändring

Anmällan till Arbetsmijöverket

Kontrollansvar enligt PBL